مدیر برند چه کاری انجام میدهد؟

مدیر یک برند در ابتدا سعی میکند تیم کارمندان را تشویق کند تا با بیشترین روحیه فعالیت های روزانه ی خود را آغاز کنند . مدیر یک برند فقط یک مدیر نیست بلکه با تک تک کارمندان یک رابطه ی احساسی ایجاد میکند تا از طریق برانگیختن احساسات ٬ بیشترین بهره را ببرید . وقتی […]

بیشتر بخوانید