ویژگی های اولین برخورد ها با مشتری

ویژگی های اولین برخورد ها با مشتری همیشه اولین ها مهم و تعیین کننده بوده اند. در دنیای کسب و کار نیز اولین برخوردها با مشتری آینده بسیاری از کسب و کارها را تعیین می کند. در اغلب کسب و کارها برای اولین دیدار بروشوری از اطلاعات تعبیه شده است که بدست مشتری می رسانند […]

بیشتر بخوانید