تش استون تولید کننده سنگ های ساختمانی

تش استون

به دلیل نیاز به یک یکپارچگی بصری سازمانی ، طراحی هویت بصری تش استون به شرکت ادریس سپرده شد.

سفارشات تش استون

. طراحی هویت بصری سازمانی

. طراحی لوگوی تصویری

. طراحی لوگو تایپ انگلیسی

. طراحی ست اوراق اداری

آخرین پروژه ها

Scroll to Top